เลขที่ 122 ม.3 ถ.ทางหลวง347
ตำบลเชียงรากน้อย อ.พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ 092-9453995
Email :