ระดับการศึกษา

หลักสูตรโรงเรียนฐานชีวา พุทธศักราช 2559
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จัดระดับการศึกษาเป็น 4 ระดับ ดังนี้

– ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3)
– ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
– ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
– ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)