ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโดยเน้น การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดย
1. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
6. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
7. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
8. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาหลักสูตร และปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษาเต็มตามศักยภาพและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีความเป็นไทยและวิถีชีวิต แบบประชาธิปไตย โดย
1. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนฐานชีวาให้สอดคล้องกับผู้เรียนและท้องถิ่น
2. พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้พื้นฐาน
การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และการสร้างองค์ความรู้ใหม่รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมการดำรงชีวิตตามวิถีไทยและประชาธิปไตย
3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษสู่มาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถของ
นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ โดย
1.พัฒนาครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาในด้านการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
3. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการเรียนรู้
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย
1. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพและต่อเนื่อง
2. พัฒนาระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้มีคุณภาพและต่อเนื่อง
3. พัฒนาระบบการจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
4. พัฒนากระบวนการทำงานด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร